Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, Terms of service)

Hatályos: 2021. október 23.-tól

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Ficsór János egyéni vállalkozó (adószám: 55373557-2-43) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tech-shop – Ficsór János EV

A szolgáltató székhelye: 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar utca 4. 2/4

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tech-shop.hu

Adószáma: 55373557-2-43

Telefonszámai: 0630-653-3443 , 0670-333-7770

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: https://wp-tarhely.hu/

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tech-shop valamennyi, a www.tech-shop.hu (tech-shop.hu) honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.Tech-shop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Tech-shop nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.Tech-shop.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

2.4. Tech-shop nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

2.5. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára. Szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.6. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

2.7. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház üzemeltetőjéhez (Ficsór János – info@Tech-shop.hu / 06306533443)

2.8. Tech-shop fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

2.9. Amennyiben annak ellenére, hogy Tech-shop a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor Tech-shop nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2.10. Tech-shop Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

2.11. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél Tech-shop a megrendelés teljesítését megtagadja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva Tech-shopnak rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével Tech-shopnak bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben Tech-shopnak sorozatosan kárt okoz úgy a Tech-shopnak jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

2.12. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A megrendelés folyamata

3.1. Regisztráció

3.1.1. A Webáruház főoldalán található Ügyfélkapu / Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

3.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével  (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért Tech-shop.hu nem felel.

3.1.4. Tech-shop.hu a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. Tech-shop.hu nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Tech-shop.hu felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát Tech-shop az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Tech-shop-t. Tech-shop az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Tech-shop adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

3.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

3.1.7. Tech-shop minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

3.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Tech-shop 168 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

3.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet Tech-shop a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

3.2. A megrendelés

3.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a Tech-shop kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

3.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, és az extra garanciától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

3.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

3.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb mellett található számmező módosításával tudja beállítani.

3.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Folytatom a vásárlást”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „ kosár” gombra kattintva.

3.2.6. Ha a „Folytatom a vásárlást” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra klikkélesével.

3.2.7. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

3.2.8. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell

3.2.9. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, a fizetési módot, a csomagolást, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

3.2.10.  Megrendelés elküldése gomb megnyomásával és az ÁSZF elfogadásával véglegesítheti megrendelését.

3.2.11. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy Tech-shop a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

3.2.12. A megrendelést Tech-shop csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti és a termék(ek) pontos árának összegét elutalja a  Tech-shop.hu-nak

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

4.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését Tech-shop automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A rendeles@Tech-shop.hu -ról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, valamint a csomagolás módját, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget.

4.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése Tech-shophoz beérkezett. Megrendelésének Tech-shophoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt Tech-shop elfogadja, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. Tech-shop a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

4.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése Tech-shopnak nem áll módjában.

4.5. Tech-shop a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó visszaigazoló e-mail útján fogadja el. Tech-shop külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért Tech-shop kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a info@Tech-shop.hu címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért Tech-shop felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

4.6. Amennyiben Tech-shop szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, Tech-shop jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Tech-shop köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

4.7. Tech-shop jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Tech-shop vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

4.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Fizetési módok és feltételek

5.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint Tech-shop bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

5.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

5.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

5.1.4. Bankkártyás fizetés esetén az OTP Mobil Kft rendszeren nyomon követheti a fizetési tranzakciót. Az online bankkártyás fizetések a OTP Mobil Kft. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Magyar nyelvű nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy Ficsór János EV (Bp. 1181, Csontváry K. Tivadar utca 4. 2/4 ) adatkezelő által a(z)
tech-shop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése:

Név
Email
Telefonszám
Számlázási cím
Szállítási név
Szállítási cím
Vásárolt termékek/szolgáltatások és annak vételára

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Felhasználói ÁFF

5.1.6. Utánvétel . A „Fizetést követő kézbesítés”-es olyan szolgáltatás, amelynek során a címzett csak akkor kapja meg a számára érkező küldeményt, ha annak ellenértékét kifizeti a kiszállítást végző futárnak. Ez kényelmes és kiszámítható megoldás a feladónak és a címzettnek is.

5.1.7. Személyes átvételre is van lehetőség. Ezt telefonos egyeztetés során lehet megoldani. Budapest XVIII. kerület 1181 Budapest Csontváry K. Tivadar 4

5.1.8. Digitális Licenc kulcsok vásárlásánál nincsen szállítási költség. Szoftverhez szükséges letöltési linkeket és kulcsokat e-mail címre küldjük ki vásárlás napján. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog: Digitális termékek (letöltőkódok) esetén.

VÁSÁRLÓKOSÁR

close